Integritetspolicy

Parter och ansvar

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Halmstads Bollklubb, 849200-1352, Box 223, 30106 Halmstad (nedan kallad Halmstadmilen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Halmstadmilens verksamhet.

Halmstadmilen arrangeras av Halmstads Bollklubb och är ett löplopp.

Varför

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Halmstadmilen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Halmstadmilen behandlar personuppgifter för att administrera anmälningar, kommunicera information och resultat till deltagare.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Anmälningsadministration

Kommunikation med deltagare

Resultatrapportering

Besök på vår hemsida

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka vi delar med

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna är vid accepterat från deltagare publicerade på hemsida för deltagarlista och resultatlista. Uppgifter delas med resultatrapporteringsansvariga (tredje part).

Hur länge

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Halmstadmilen kommer spara dina uppgifter i 2 år framåt från och med evenemangsdagen. Detta för resultatlistor och för information.

Rättigheter

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Halmstadmilens behandling av dina personuppgifter. Halmstadmilen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får Halmstadmilen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

Om personuppgifterna har behandlats olagligt

Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om Halmstadmilens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du Halmstads Bollklubbs styrelse.